KOULUTUS

Hälytysosaston henkilöstöllä on mahdollisuus kouluttautua alla olevan koulutusjärjestelmän peruskursseilla, sekä erikoistumaan pelastuksen eri osa-alueisiin.

PALOKUNTIEN PERUSKOULUTUS

Kurssit on suoritettava järjestyksessä ja seuraavalle kurssille siirtyminen edellyttää edellisen kurssin hyväksyttyä suorittamista.

Palokunnan hälytysosaston jäseneksi liittyneelle järjestetään perehdytyskoulutus oman palokunnan toimesta. Hänen toimiessaan hälytysosaston koulutuksessa hänestä käytetään nimitystä sammusmiesharjoittelija. Koulutukseen voidaan ottaa vähintään 16 vuotta täyttänyt terve, henkiseltä ja ruumiilliselta kunnoltaan tehtävään sopiva henkilö.

Sammutustyökurssin hyväksytysti suorittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä nuorempi sammutusmies.

Sammutustyökurssin ja savusukelluskurssin suorittaneesta käytetään nimitystä sammutusmies.

Miehistön peruskoulutuksen hyväksytysti suorittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä vanhempi sammutusmies. Tällöin on oltava suoritettuina seuraavat kurssit: sammutustyökurssi, savusukelluskurssi, palokuntien ensiapukurssi ja pelastustyökurssi sekä lisäksi yksi seuraavista kursseista: ensivastekurssi, pintapelastuskurssi, vaarallisten aineiden kurssi tai öljyvahingontorjuntakurssi.

Yksikönjohtaja -koulutus valmentaa pelastusyksikön johtajana toimimiseen. Koulutusta järjestetään alueellisesti pelastusliittojen toimesta.

Sopimuspalokunnan päällikkö -koulutukseen hakeutuvalla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna kaikki ne sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavat aikaisemmat kurssit, jotka edellyttävät pääsyä yksikönjohtajakurssille. Koulutuksen järjestää Pelastusopisto tai Helsingin pelastuslaitoksen Pelastuskoulu.

PEREHDYTTÄMISKURSSI
Perehdyttämisohjeen mukainen koulutus on suunniteltu annettavaksi ennen sammutustyökurssille hakeutumista. Kurssi perehdyttää vapaaehtoiseen palokuntatoimintaan ja antaa valmiudet hakea sammutustyökurssille.

Ennakkoon vaadittavat suoritukset: Palokunnassa annettu perehdyttäminen; palokunta yleisesti, työturvallisuus, ajoneuvot ja kalusto, viestivälineet, hätäensiapu, ajoneuvopumput ja ruiskut, hengityssuojaimet, armatuurikalusto, tikaskalusto, sammutteet, valaisinkalusto, naru- ja köysikalusto, pelastus- ja raivausvälineet, toimintaohjeet.

SAMMUTUSTYÖKURSSI
Sammutustyökurssi sisältää 60 opintotuntia, joka jakautuu 23 teoriatuntiin ja 37 harjoitustuntiin. Ennen kurssille pääsyä tulee suorittaa annetut ennakkotehtävät.
On miehistön ensimmäinen peruskurssi, jonka jälkeen palokuntalaiset tietävät palo- ja pelastustoimen paikallisjärjestelyt, palon sammuttamisen taktiset ja tekniset perusteet, sekä osaavat toimia sammutusmiehen tehtävissä alkuselvitysohjeen mukaisissa selvityksissä.

Ennakkoon vaadittavat suoritukset: Palokunnassa annettu perehdyttäminen

SAVUSUKELLUSKURSSI

Savusukelluskurssi sisältää 30 opintotuntia, joka jakautuu 9 teoriatuntiin ja 21 harjoitustuntiin. Ennen kurssille pääsyä tulee suorittaa annetut ennakkotehtävät.
On miehistön toisena käytävä peruskurssi, jonka jälkeen palokuntalaiset tietävät savusukeltajan turvallisuutta vaarantavat tekijät, osaavat savusukellustekniset perustoiminnot, sekä pystyvät toimimaan savusukellusparin jäsenenä.

Savusukelluskurssi vaaditaan savusukellustehtävään osallistuvilta. Kurssille on pääsyvaatimuksena sammutustyökurssin hyväksytty suoritus, hyvä kunto ja 18 vuoden ikä.

Savusukelluskurssi antaa perusvalmiudet toimia tavanomaisissa savusukellustehtävissä kokeneen savusukeltajan parina.

Savusukelluksella tarkoitetaan paineilmahengityslaitteiden ja asianmukaisten suojavarusteiden avulla tehtävää sammutus- ja pelastustyötä, joka edellyttää tunkeutumista palavaan ja rajattuun sisätilaan, jossa on savua. Palavan rakennuksen katolla tapahtuva työskentely paineilmahengityslaitetta käyttäen rinnastetaan savusukellukseen (pelastussukellusohje).

PALOKUNTIEN ENSIAPUKURSSI

Palokuntien ensiapukurssi sisältää 32 opintotuntia, joka jakautuu 18 teoriatuntiin ja 14 harjoitustuntiin.
Kurssi on rakenteellisesti painotettu vastaamaan palokunnan operatiivisessa toiminnassa tarvittavia ensiaputietoja ja -taitoja.
Ennen Palokuntien ensiapukurssia suositellaan, että peruskoulutusjärjestelmään kuuluva sammutustyökurssi on suoritettu ensin.

Keskeiset alueet opetuksessa ovat hätätilapotilaan kohtaaminen ja tunnistaminen, peruselvytys ja tajuttoman potilaan ensiavun järjestäminen, sekä vammapotilaan ensiavun perusteet.

Ensiapukurssi antaa perusvalmiudet kohdata ja tunnistaa hätätilapotilas. Kurssin käynyt osaa huolehtia hätätilapotilaan peruselintoiminnoista ensiavun keinoin pelastusyksikön tavanomaisella ensiapuvarustuksella.

PELASTUSTYÖKURSSI

Pelastustyökurssi sisältää 20 opintotuntia, joka jakautuu 14 teoriatuntiin ja 6 harjoitustuntiin.

Ennen kurssille pääsyä tulee suorittaa annetut ennakkotehtävät.
Ennakkoon vaadittavat suoritukset: Sammutustyökurssi ja 18 vuoden ikä.Kurssin tavoitteena on antaa pelastustoimintaan ja tieliikennepelastamiseen liittyvät perusvalmiudet.

Kurssin suorittanut palokuntalainen osaa toimia yksikönjohtajan ohjeiden mukaisesti tavanomaisissa pelastustehtävissä.

ÖLJYVAHINGON TORJUNTAKURSSI

Öljyvahingon torjuntakurssi (20 opintotuntia) jakautuu 7 oppi- ja 13 harjoitustuntiin.

Ennakkoon vaadittavat suoritukset: Sammutustyökurssi.

Öljyvahingon torjuntakurssin käytyään koulutettava osaa yksikön jäsenenä käyttää öljyntorjunnan peruskalustoa ja -välineistöä ja hänellä on kyky ylläpitää ja kehittää öljyntorjunnassa tarvittavia taitoja.

VAARALLISTEN AINEIDEN KURSSI
Vaarallisten aineiden kurssi 20 opintotuntia.

Ennakkoon vaadittavat suoritukset: Sammutustyökurssi, savusukelluskurssi sekä savusukelluskelpoisuus.
Vaarallisten aineiden kurssi käydään vaihtoehtoisena öljyvahingontorjuntakurssin kanssa. Kurssin jälkeen palokuntalaiset tuntevat vaarallisten aineiden luokittelun, vaarat ja suojautumisen perusteet, sekä pystyvät toimimaan pienissä vauriotilanteissa kokeneemman pelastussukeltajan parina.

PINTAPELASTUSKURSSI
Pintapelastuskurssi kestää 23 opintotuntia.
Ennakkoon vaadittavat suoritukset: Sammutustyökurssi, uimataitovaatimus (väh. 400 metriä/12 min.) ja hyvä kunto.
Vesipelastus jaetaan pintapelastukseen ja vesipelastussukellukseen. Pintapelastuksella tarkoitetaan veden pinnalta tai välittömästi pinnan alta ilman vesisukelluslaitetta tehtävää ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamista ja vahingon torjuntaa.
Vesisukelluksella tarkoitetaan tehtäviä, jotka edellyttävät vesisukelluslaitetta ja -varustusta
ihmisen sekä omaisuuden pelastamiseksi ja ympäristövahinkojen torjumiseksi.

Tämä opetuspaketti auttaa palokuntia järjestämään oman pintapelastuskoulutuksensa ja antaa riittävät valmiudet turvalliseen pintapelastukseen.

ENSIVASTEKURSSI
Palokuntien ensivastekurssi on 32 opintotuntia.
Ennakkoon vaadittavat suoritukset: Palokuntien perehdyttäminen ja Palokuntien EA -kurssi. SPR:n 1 ja 2 kurssien suorittamisella voidaan kurssinjohtajan hyväksynnällä korvata palokuntien EA -kurssi.

Kurssi täydentää ensiapukurssin antamia valmiuksia ja sen keskeisiä alueita ovat porrastetun ensivastejärjestelmän toimintaperiaatteet erilaisissa ensivastetilanteissa.

PALOKUNTIEN TURVALLISUUSVIESTINTÄKURSSI
Kurssin pituus on 20 opintotuntia

Kurssin tavoitteet ovat:
Kurssin jälkeen oppilas
•tietää, miksi turvallisuusviestintää toteutetaan
•tietää keskeiset turvallisuusviestinnän teemat
•tietää tiedottamisen keskeiset periaatteet turvallisuusviestinnän järjestämisessä
•tuntee erityisryhmien tarpeet turvallisuusviestinnässä
•osaa tehdä käytännön järjestelyt opetustilaisuutta varten
•osaa esiintyä ryhmän edessä
•on motivoitunut turvallisuusviestijä

Ennakkoon vaadittavat suoritukset: Palokuntien perehdyttäminen.

Kurssi on peruskoulutusjärjestelmän uusin kurssi ja se on vaihtoehtoinen Öljyvahingontorjunta-, Vaarallisten aineiden-, Pintapelastus- ja Ensivastekurssien kanssa.

Kurssia suositellaan erityisesti turvallisuusviestinnästä kiinnostuneille hälytys-,  nais-, ja veteraaniosastojen jäsenille.

YKSIKÖNJOHTAJAKURSSI
Yksikönjohtajakurssi (87 h lähiopetusta + 100 h etäopiskelua)
Yksikönjohtajan kurssin tavoitteena on, että koulutuksen suoritettuaan, yksikönjohtaja on saanut perustiedot  ja taidot pelastusyksikön miehistön kouluttamisesta sekä pelastusyksikön toiminnan johtamisesta.
Ennakkoon vaadittavat suoritukset:
•Sammutustyökurssi
•Savusukelluskurssi (palokunnissa, joissa suoritetaan savusukellustehtäviä)
•Palokuntien EA -kurssi
•Pelastustyökurssi
•Sekä vähintään yhden seuraavista kursseista suorittaminen:
•Öljyvahingontorjuntakurssi
•Vaarallisten aineiden kurssi
•Pintapelastuskurssi
•Ensivastekurssi

•Turvallisuusviestintäkurssi

SOPIMUSPALOKUNNAN PÄÄLLIKKÖKURSSI
Sopimuspalokunnan päällikkökurssi, 4op

Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia opetusaiheita:
• pelastushallinto
• kouluttaminen
• pelastustoiminnan johtaminen
• pelastusneuvonta ja tiedottaminen
• johtamistaito
• palonehkäisy
• sammutus- ja pelastustekniikka
Valitulla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna kaikki ne sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavat aikaisemmat kurssit, jotka edellyttävät pääsyä yksikönjohtajakurssille sekä hyväksytysti suoritettu savusukelluskurssi.
Kurssin järjestää Pelastusopisto tai Helsingin Pelastuskoulu.
Lähde:Spek koulutusjärjestelmä
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException